Image and video hosting by TinyPic
   تعارض ادراکی-شناختی   

همانطور که می دانید تعارض ادراکی-شناختی (cognitive dissonance) به تناقضی که بین ادراک ما و واقعیت های موجود است بر می گردد. هر چه این تناقض بزرگتر باشد مشکلات بیشتر است. البته بزرگی تعارض تنها به درک غلط ما و مشکلات شناختی ما بر نمی گردد، بلکه به بی نظمی ها و اغتشاشات محیط نیز ربط دارد. به عبارتی هر چه محیط متشنج تر و بی نظم تر باشد میزان تعارض بیشتر است.

برای سنجش این تعارض یک فرم نظر سنجی آماده کرده ایم. شما نمراتی را که از امتحانات پایان ترم انتظار دارید بگیرید در فرمهای زیر وارد کنید. بعد از اعلام نمرات، نتایج را مقایسه می کنیم. از نتیجه مقایسه مطالب جالبی استخراج می شود. از جمله میزان تعارض ادراکی-شناختی دانشجویان نسبت به امتحانات دانشکده.

البته بد نبود نمرات مورد انتظار را قبل و بعد از امتحان با نمرات واقعی که بعدا اعلام می شود بسنجیم. این کار در مورد درس مدیریت بازرگانی ممکن است.

لینک