Image and video hosting by TinyPic
   تاريخ امتحانات   

امروز به دانشکده رفتم و با کسب نیابت از آقای خدایی و دوستان گروه ۲،  با آقای دکتر حسنقلی پور بار دیگر در مورد امتحانات صحبت کردم. همانطور که قبلا اعلام شده بود تاریخ امتحان دو درس مدیریت تکنولوژی و مدیریت مالی به بعد از تعطیلات عید موکول شده است. برنامه امتحانی جدید نیز  تا روز شنبه ۱۲/۱۲/۸۵ اعلام خواهد شد.

باز هم تاکید می شود از مراجعه یا تماس با خانم عز آبادی به علت مشغله فراوان ایشان در این روز ها برای امتحان کنکور کارشناسی ارشد که در دانشکده مدیریت برگزار می شود خودداری فرمایید.

امیدوارم انسجام فعلی بین اعضای دو گروه و وحدت نظر به وجود آمده مقدمه خوبی برای فعالیت های آینده باشد.

لینک