Image and video hosting by TinyPic
   شبکه ارتباطی   

امروز مرخصی گرفتم و برای تغییر ساعت امتحان تقریبا تمام وقت موثر خود را در دانشکده و نزد مسئولین مختلف گذراندم. بعد هم که به منزل آمدم تلفنها را جواب دادم (برای هر دو گروه 1 و 2). الان ساعت حدود 11 شب است و من تازه می خواهم مطالعه را شروع کنم.

برای حل مشکل ارتباط با هم دوره ای ها راهکار استفاده از سایت اینترنتی را طراحی کرده بودیم اما برخی مواقع خبر فوری است و دسترسی به سایت شاید برای همه مقدور نباشد.

به منظور ساماندهی این امر بهتر است یک شبکه ارتباطی نفر-به-نفر داشته باشیم تا اخبار را به سرعت و بدون تمرکز هزینه بر روی یک نفر منتشر کند. بنابر این یک شبکه اطلاع رسانی پلید(!) ایجاد کردم. در این شبکه من فقط با نماینده گروه دیگر و خانم خامدا ارتباط خواهم داشت. خانم خامدا هم فقط با آقای اسلامی و خانم عبدی و ... (یاد جنگ جهانی دوم و سریال ارتش سری به خیر!)...

در مواقع بروز مشکل خانم امینی به جای خانم عبدی خواهند بود و آقای رحیم نیا به جای آقای اسلامی.

ظاهرا روشهای طراحی سازمان درس مدیریت استراتژیک (که هنوز نخوانده ام!!!) موثر افتاده است.

ویژگی های این شبکه:

1-     هر نفر فقط با دو نفر تماس می گیرد.

2-     اگر کسی نبود همکارش می تواند خبر رسانی کند و شبکه اطلاع رسانی خراب نمی شود  .(10 point of Failure Fault Tolerant network)

3-     برای همکاری با گروه یک  باز هم قانون ارتباط یک نفر با حداکثر دو نفر رعایت می شود. 

4-     تمام وقت روزانه یک نفر صرف گفتن یک خبر به تعداد 17 بار (16 هم گروهی و 1 نفر نماینده گروه دیگر) نمی شود! 

مثال: آقای اعرابی در حالت عادی اخبار را از آقای رحیم نیا می گیرد. اگر آقای رحیم نیا نبود از آقای اسلامی می گیرد. اگر آقای اسلامی هم نبود از خانم صادق می گیرد.

لطفا از این به بعد مطابق شبکه فوق با هم ارتباط برقرار کنید. گروه 1 نیز لطفا شبکه ارتباطی شان را مشخص فرمایند. 

لینک