Image and video hosting by TinyPic
   چند خبر   

۱- تاریخ امتحانات ۱۸ تا ۲۸ اسفند است و تغییری نخواهد کرد. کیفیت فوق العاده برنامه ریزی و آموزش را در دانشکده مدیریت حس کنید!

۲- کلاس فوق العاده مالی گروه ۱، چهارشنبه همین هفته (۲۵/۱۱/۸۵) ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰است و گروه ۲، ۱۸:۰۰ تا ۲۰.

۳- کلاس فوق العاده بازرگانی بین المللی گروه ۲ نیز چهارشنبه همین هفته (۲۵/۱۱/۸۵) ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ است.

۴- بالاخره ترجمه های کتاب گالبرایت (مدیریت استراتژیک) مربوط به گروه ۱ رسید و در حال ویرایش کلی و ادغام با ترجمه های گروه ۲ است. نسخه چاپی دوشنبه (۲۳/۱۱/۸۵) به دکتر فرهنگی تحویل داده خواهد شد. نسخه ایمیلی نیز برای کلیه دوستان (به استثناء کسانی که ترجمه هایشان را ارائه نکرده اند) ارسال خواهد شد.

۵- قرار موکد (؟!!!) شده است تکالیف دانشجویی بعد از عید به اساتید تحویل داده شود اما قطعی نیست.

۶- گروه ۲ دو کتاب برای ترجمه به دکتر جعفرنژاد معرفی کرده اند. بر اساس نمره و تعداد علاقه مندان در مورد صفحات و چگونگی ترجمه تصمیم گیری خواهد شد. برای هماهنگی بیشتر با سرکار خانم امینی تماس بگیرید.

۷- آقای خدایی (نماینده گروه ۱) نیز زحمت کشیده اند و مطالب مفیدی در مورد دوره MBA و دروس آن ارسال کرده اند. علاقه مندان می توانند فایل را از اینجا دانلود کنند.

لینک