Image and video hosting by TinyPic
   کلاس مديريت مالی   

طبق صحبتی که با آقای دکتر تهرانی داشتم ایشان کلاسهای چهارشنبه هفته آینده (۱۸/۱۱/۸۵) را نمی توانند بیایند. به خاطر همین کلاس های جبرانی قبلی و جبرانی هفته آینده به احتمال زیاد یکشنبه تا سه شنبه (۱۵ تا ۱۷ بهمن) تشکیل می شود.

قرار شده برنامه کلاسهای فوق حداکثر تا شنبه (۱۴/۱۱/۸۵) مشخص شود. امیدوارم دوستان شهرستانی نیز بتوانند در کلاس فوق حضور داشته باشند.

کتاب ترجمه ای مدیریت مالی را نیز می توانید از دفتر تکثیر دانشکده (تلفن ۶۱۱۱۷۶۹۵) تهیه کنید.

ترجمه ها و انتخاب فصلها به عهده دکتر تهرانی بوده است. آبی کردن یقه از جانب من بوده تا اسامی مشخص شود و دوستان اشتباها فقط یک فصل را ترجمه نکنند.

طی صحبت با آقای دکتر حسنقلی پور، تغییر برنامه امتحانات نیز هنوز قطعی نشده است و موضوع منوط به مذاکره با دکتر سید جوادین شده است. بدیهی است در حال حاضر برنامه رسمی امتحانات ۱۸ تا ۲۸ اسفند است.

دوستان گروه ۱ نیز هنوز ترجمه های کتاب درس مدیریت استراتژیک (Galbraith) را ارائه نکرده اند و هنوز هیچ قسمتی به دست من نرسیده است.

لینک