Image and video hosting by TinyPic
   مديريت مالی گروه ۲   

کلاس** مدیریت مالی گروه ۲ که با آقای دکتر راعی بود با مشکلاتی مواجه شده است. از قرار معلوم دکتر راعی دیگر تدریس نمی کنند.

قرار است خانم عز آبادی زود تر (!) در این مورد تصمیم بگیرند. همچنین ظاهرا قرار است بچه های گروه ۲ منتظر باشند و دست روی دست بگذارند تا مبادا گربه شاخشان بزند.

** با تشکر از دوست گرامی آقای رحیم نیا

لینک