Image and video hosting by TinyPic
   اسامی گروه های ۱ و ۲   

دوستان دو گروه لطفا اسامی و آدرسهای مربوطه به همکلاسیهای خود را که می خواهند در اختیار یکدیگر قرار دهند ایمیل کنند تا برای همه افراد هم گروه آنها را بفرستم.

در ضمن اخبار کلاسها را نیز بفرستید تا در سایت منعکس شود.

لینک