Image and video hosting by TinyPic
   درگذشت دکتر داور ونوس   

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دکتر داور ونوس استاد برجسته گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را به خانواده محترمشان و کلیه دانشگاهیان و دانش پژوهان تسلیت عرض می نماییم.

به همین مناسبت مجلس ختمی در روز شنبه مورخ 1/3/1389 ساعت 11 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

لینک