Image and video hosting by TinyPic
   کنفرانس بین المللی مدیریت(ادامه ...)   

 

از دیگر برنامه های کنفرانس مدیریت ، سخنرانی آقای دکتر دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد با عنوان " اصل 44 و خصوصی سازی با نگاهی به سند چشم انداز" بود. ایشان هدف از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را بالا بردن رشد اقتصادی کشور و تولید ثروت اعلام نمودند . همچنین ایشان متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 68 تا 85 را 2/5 درصد عنوان کردند که به گفته وی، این مقدار رشد ما را به اهداف سند چشم انداز نمی رساند. چرا که بر اساس برآورد قبلی می بایست متوسط رشد اقتصادی کشور حداقل 8 درصد باشد.

ایشان متوسط رشد اقتصادی ایران طی چهار برنامه قبلی کشور در 5 بخش اقتصاد، خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان را به شرح ذیل عنوان کردند:

 

برنامه

اقتصاد

خدمات

کشاورزی

صنعت

ساختمان

اول

7/5

6/6

6/4

9/5

3/9

دوم

3/3

4/2

2/2

6/8

1/8

سوم

5/5

4/6

4/4

11/2

3/3

چهارم

5/9

6

7

8/3

4/1

 

به زعم ایشان با توجه به موارد فوق، بخش خدمات و کشاورزی به نسبت رشد ثابتی داشته اند . احتمالا دلیل آن حضور بخش خصوصی در این دوره است و در جاهایی که بخش خصوصی فعالتر بوده ، سرمایه گذاریها و ثبات روند سرمایه گذاری بیشتر بوده است. 

ایشان مهمترین چالشهای اجرای اصل 44 قانون اساسی را به شرح ذیل عنوان نمودند:

1- عمده سهام در واگذاریها در بخش سهام عدالت وشرکتهای عمومی است که در اختیار دولت می باشد.

2- مدیریت بنگاههای واگذار شده کماکان در دست دولت است.

3- کاهشی در بودجه شرکتهای دولتی مشاهده نمی شود.

4- حجم سرمایه گذاریهای جدید در بخش دولتی به مراتب بیشتر از واگذاریهاست.

5- حرکت همه جانبه به سمت آزاد سازی وجود ندارد.

6- حجم بودجه عمومی کماکان در حال افزایش است. منابع حاصل از واگذاریها نیز متاسفانه در جهت تامین بودجه دولت بکار گرفته شده است.

7- در اجرای اصل 44 ، توانمند سازی بخش خصوصی به خوبی پیش نمی رود.

 

لینک