Image and video hosting by TinyPic
   کنفرانس بین المللی مدیریت ( ادامه...)   

 

یکی دیگر از سخنرانان کنفرانس بین المللی مدیریت، آقای دکتر روستا بودند. سخنرانی ایشان در خصوص استراتژیهای نوین بازاریابی بود . از نظر ایشان، ظرفیت زیادی که در جهان امروز وجود دارد، یک نوع رقابت شدید را در بازار بوجود آورده است. امروزه مشتری کمیاب شده است و مشکل اصلی در نبود آن است بنابراین رقابت زیاد شده است.

پنج استراتژی نوین که بنا به گفته ایشان برای اولین بار در کشور مطرح می شود به شرح ذیل است:

 

1- استراتژی بازاریابی چابک

عبارتست از دیده بانی و جستارگرایی دائمی و هوشیارانه تحولات در محیط متلاطم و غیر قابل پیش بینی و شناسایی زود هنگام فرصتها و نیازهای جدید و پاسخگویی به آنها با واکنش چالاک و چابک.

عناصر مورد نیاز : سازمان چابک، نظام هوشیار تحولات محیطی، بازاریابی دانش محور ، شایستگیهای اساسی، قابلیت تجدید ساختار، بهبود در کیفیت و قابلیت اطمینان.

 

2- استراتژی ناب

پیشگیری و پاکسازی پایدار بازاریابی و فروش از عوامل بازدارنده، کند کننده و زیانبار . هدف حذف هر گونه عامل بازدارنده است.

عناصر مورد نیاز: تفکر ناب، نظام پایش، پیشگیری و پیگیری اتلافهای بازاریابی و فروش، استفاده از تکنیکهای شش سیگما، تئوری محدودیت و ...، بهبود مستمر فرایندها ، ارزش آفرینی برای مشتریان از طریق کیفیت بالا و هزینه کم و تحویل به هنگام.

 

3- استراتژی بازاریابی نامحسوس

تشخیص و تجهیز انواع داراییها و سرمایه های پنهان و معنوی بازاریابی و فروش و استفاده درست از آنها .

عناصر مورد نیاز : حساسیت به نامحسوسهای بازاریابی ، نظام پویش سنجش و پرورش منابع . عوامل نامحسوس عبارتند از ارزش شناسه(برند)، ارزش منزلت و جایگاه بازار، ارزش مشتری، حقوق معنوی، دارائیهای معنوی، خدمات فراگیر ، بازاریابی فراگیر و گروههای همکار.

 

4- استراتژی بازاریابی ارزشی

عبارتست از کشف، تامین، ارائه و تقویت ارزشهای مورد نیاز مشتریان.

عناصر مورد نیاز : فرهنگ و روحیه مشتری مداری و ارزشمندی مشتری، رفتارشناسی بازار و مشتریان، شبکه یابی و شبکه سازی، نظام تحقیقات و اطلاعات بازار، الگوبرداری و الگو شناسی، بازاریابی خلاق و مدیریت ارتباطات فراگیر.

 

5- استراتژی بازاریابی ممتاز

استفاده از شیوه، تکنیکها و الگوهای اثربخش و ثمربخش سنتی و نوین برای دستیابی به بیشترین بهره وری بازاریابی و دستاوردی ممتاز.

عناصر مورد نیاز : روحیه و تفکر کمال جویی، مدیریت و بازاریابی یکپارچه، بازاریابی همگانی، بازمهندسی فرایندها، بازاریابی دستاوردی و مدیریت منابع داده ها.

 

لینک