Image and video hosting by TinyPic
   قاعده ایدکا   

 

رابرت هلر در کتاب خود به نام فروش موفق، قاعده ی ایدکا را به شرح زیر معرفی می نماید:

توجه ،Attention علاقه Interest، خواستهDesire، اعتقاد Conviction، عمل Act

ایدکا سرواژه کلمات توجه، علاقه ، خواسته، اعتقاد و اقدام است. اینها مراحلی هستند که باید مشتریان احتمالی را به ترتیب از میان آنها بگذرانید تا اینکه شانس خود را برای فروش کالا به حداکثر برسانید.

بکارگیری قاعده «ایدکا»

از مدتهای پیش فروشندگان برای تهیه نامه هایی که مستقیما به مشتریان ارسال می شود، از قاعده ایدکا استفاده کرده اند. اما این قاعده نه نتها در مورد نامه های فروش کالا و خدمات بلکه در همه زمینه های فروش کاربرد دارد. با پیروی از این قاعده اقدامات شما برای فروش کالا و خدمات جهت و نظم پیدا می کند و نیز بدین ترتیب پیشنهادی که برای فروش می کنید از نظر مشتری بی عیب و نقص و جذاب جلوه می نماید.

اول توجه مشتری را جلب کنید و بعد در او ایجاد علاقه کنید. سپس علاقه را به خواستن (کالا یا خدمات شما) تبدیل و بعد برای اقدام که همان خرید کالا یا خدمات شما است او را متقاعد کنید.

 

لینک