Image and video hosting by TinyPic
   امتحان مجدد   

خبر مهم برای دوستان قبول نشده:

به گفته آقای دکتر حسنقلی پور(معاون آموزشی دانشکده مدیریت و مسئول دوره های فراگیر دانشکده):

قرار است از قبول نشده ها امتحان مجددی از دروسی که نمره قبولی نیاورده اند گرفته شود. این امتحان ظاهرا اواخر آذر ماه گرفته خواهد شد.

دوستان قبول شده لطفا سعی کنید به همه خبر دهید. میدانیم که امتحان کنکور آنهم به آن فشردگی؛ ملاک صحیحی برای گزینش دانشجو نیست. خیلی از کسانی که قبول نشده اند مسئولیتهای مدیریتی دارند و این دوره برای آنها بسیار مفید است. کسانی نیز ممکن است به دلیل مشکلات خاص در روز و یا ایام امتحان موفق عمل نکرده باشند. در صورت قبولی آنها ممکن است کمی از کلاس ما پایین بیایید اما در مجموع برای همه مان مفید تر است.

لینک