Image and video hosting by TinyPic
   بهترین کتاب تمام تاریخ مدیریت   

Igor Ansoff: the father of Strategic management

برخی از درس های دوره آموزش مدیریت بر مبنای مطالعه موردی (Case Study) است. یکی از دلایل این است که هنوز نظریه ای مدون برای توصیف و تببین موضوع آن درس وجود ندارد. تا سال 1963 درسی در دانشکده های بازرگانی به نام سیاست بازرگانی تدریس می شد که در آن روش های موفقیت شرکت های بزرگ به صورت موردی بررسی می شد. در واقع سیاست بازرگانی مفهوم مبهمی بود که برای آن تئوری تدوین نشده بود.

آقای ایگور آنسوف (Igor Ansoff) با انتشار کتاب استراتژی صنفی (Corporate Strategy) مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک را تدوین کرد. در این کتاب مفاهیم کلی برنامه ریزی استراتژیک و استراتژی به صورت مدون و تحت یک مدل خوش-تعریف عرضه شدند. به همین علت آنسوف را پدر مدیریت استراتژیک می نامند.

کتاب فوق موجب پیشرفت های بزرگی در برخی شرکت ها شد و به عنوان روشی برای مدیریت شرکت ها شناخته شد. اما از طرف دیگر منجر به فلج شدن برخی شرکت های دیگر شد! معلوم بود که مفهومی بزرگ و تاثیر گذار در مدیریت به صورت ناقص کشف شده است. آنسوف برای یافتن دلیل این مسئله 20 سال تخقیق کرد. مطالعه موردی درس سیاست بازرگانی جای خود را به مطالعه موردی درس تحلیل استراتژی های موفق و ناموفق داد. آنسوف بعد از تحقیقات فراوان متوجه شد علی رغم اینکه هدف و چشم انداز (از مهمترین ایده های برنامه ریزی استراتژیک) ابزار مناسبی برای ارزیابی موفقیت و فعالیت های مدیریتی سازمان هستند، اما استفاده بیش از حد از آنها سکون و انعطاف ناپذیری شرکت در برابر تغییرات محیطی را موجب می شود. بنابر این باید استراتژی به عنوان محور مدیریت سازمان انعطاف پذیر باشد. البته اگر انعطاف آن بیش از حد باشد درست مثل این است که سازمان استراتژی ندارد!

آنسوف بعد ها متوجه شد که به جای تاکید بر هدف به عنوان ابزار مدیریت استراتژیک، بهتر است بر روی مفهوم جدیدی به نام مزیت های استراتژیک تاکید کند. آنسوف این موضوع را 20 سال قبل از مایکل پورتر کشف کرده بود ولی نتوانست آنرا به خوبی پورتر توسعه داده و تبیین کند.

آنسوف سعی کرد با کتاب ترویج مدیریت راهبردی (1990)، نظریه های کتاب استراتژی صنفی را به عمل نزدیک کند و با توصیه هایی به صورت چگونه باید در عمل انجام داد موضوع را روشن تر کند.

در هرحال به عقیده برخی بزرگان مدیریت، کتاب استراتژی صنفی مرجع کاملی از مسائل و مشکلات مدیریت کلاسیک است و بهترین کتاب تمام تاریخ مدیریت است!

پانویس 1: یکی از کارهای آشنای آنسوف، ابزار ماتریس آنسوف برای تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هاست. با این ابزار می توان به سادگی استراتژی های چهارگانه آنسوف را در بازار تدوین کرد. هر چند این ابزار کاربرد چندانی در عمل ندارد اما می تواند دیدگاه نظری خوبی ارائه کند.

Ansoff Matrix: one of the most celebrated of all Strategic Modelling tools

پانویس 2: آنسوف دکترای ریاضیات داشت و شاید تفکر انتزاعی او بود که توانست قدرت نظریه اش را در کتاب استراتژی صنفی نشان دهد و البته همین موضوع بود که باعث شد در عمل سالها طول بکشد که وی مسائل و مشکلات عملی را در کاربرد نظریه اش شناسایی کند. آنسوف برای این موضوع تلاش فراوانی کرد و در شرکت های مختلفی به صورت عملی با مسائل مدیریتی درگیر شد.

لینک