Image and video hosting by TinyPic
   تخریب دائمی سازنده   

Chris Argyris

نوآوری داشته باشید ولی مقررات را حفظ کنید. به آینده بیندیشید اما حقوق این ماه بر اساس عملکردتان پرداخت می شود، با دیگران همکاری کنید اما برای رقابت آماده باشید، از قدرت سازمانی خود استفاده کنید اما ارتباط عاطفی و انسانی با همکاران داشته باشید....

همه ما جملات متناقضی از این دست را زیاد شنیده ایم. چطور باید در محیطی چنین پرتناقض کار کرد؟! این تناقضات دنیای درون ما را نیز تسخیر می کنند. با دقت بیشتر می بینیم که حرف و عمل ما بسیار با هم فاصله دارد.

کریس آرگریس متوجه شد که عملکرد بیشتر مدیران علی رغم اعتقاد به نکات مثبت، موجب بی اعتمادی و تخریب تدریجی سازمان می شود! در واقع سازمان افراد سالم را جذب می کند، انگیزه های روانی آنها را به مرور استفاده می کند و بعد آنها را در گوشه ای بایگانی می کند. به عبارتی دیگر سازمان در راستای اهدافش از منابع خود بهره برداری کرده و نه تنها به فکر تجدید آنها نیست، بلکه بدون ارزیابی صحیح، آنها را در راه های غلط استفاده می کند.

چطور می شود جلوی این روند را گرفت؟ اگر این روند ادامه یابد موجب دلسردی کارکنان شده و آنها را گیج و سردرگم در محیط کاری رها می کند. پیشنهاد آرگریس و همکارانش استفاده از فرایند یادگیری دو حلقه ای است. یادگیری سازمانی دو حلقه ای، فرایندی است که در آن اهداف متناسب با عملکرد ها و وضعیت جدید، تغییر می کنند و تطبیق بیشتری بین منابع، نتایج و اهداف وجود دارد. 

از نظر آرگریس، اغلب سازمان ها به یادگیری تک حلقه ای اکتفا کرده و نسبت به وقایع، واکنش های از پیش تعریف شده و دفاعی دارند.

از دیدگاهی دیگر، تناقض ها همه نقاط تغییر سیستم هستند که باید لزوما از آنها عبور کرد. فرایند عبور از تغییر می تواند از پیش تعریف شده (رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک) باشد یا می تواند فرایند یادگیری (رویکرد یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده) باشد.

اگر از دیدگاه نظریه آشوب نگاه کنیم متوجه می شویم که تخریب نتیجه عدم انطباق و تناقضات درونی سازمان است و فرایندی لازم و اجتناب ناپذیر است. به قول پیتر دراکر، اقتدار (از عوامل مهم تخریب) به شیوه سازماندهی ربطی ندارد و جزو ذات سازمان است. مدیران نمی توانند انرژی های تخریب گر سیستم را از بین ببرند، بلکه تنها می توانند آنها را در جهت تخریب سیستم و ساخت سیستم جدید تر و بهتر استفاده کنند.  برخی به این فرایند تخریب دائمی سازنده*، رشد می گویند.

 

* تخریب دائمی سازنده: اصطلاحی است که من برای مدیریت تحول بر مبنای فرایند های آشوبی به کار می برم. به نظرم هم تناقض را نشان می دهد و هم تکامل را.

 

 

لینک