Image and video hosting by TinyPic
   کارکرد عقاید   

اسکات فیتزجرالد که یکی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم شمرده می شود می گوید:

عقاید ما

در هجده‌سالگی تپه‌هایی هستند که از فراز آن‌ها نگاه می‌کنیم؛

در چهل و پنج سالگی غار هایی هستند که درونشان مخفی می شویم. 

لینک