Image and video hosting by TinyPic
   Chaos   

هنری آدامز از چهره های سرشناس آمریکا در زمینه تاریخ و علم می گوید:

از آشفتگی زندگی زاییده می شود در حالیکه از نظم عادت به وجود می آید.

لینک