Image and video hosting by TinyPic
   برنده و بازنده   

سیدنی . جی . هریس نویسنده ای سرشناس و واقع گراست که برای موفقیت، راه هایی ساده پیشنهاد می کند. برای برخی از مردم برنده شدن هدف زندگی است. به نظر من اگر هدفتان برنده شدن نیست خیلی خوش به حالتان است چون فهمیده اید که برنده شدن خیلی هم چیز مهمی نیست! جدی می گم!!! به هر حال مطالب احتمالا تکراری زیر هنوز هم آدم را به فکر می اندازد.

 

 

برنده متعهد می شود.

بازنده وعده می دهد.

 

وقتی برنده ای مرتکب اشتباه میشود، میگوید: اشتباه کردم

وقتی بازنده ای مرتکب اشتباه میشود، میگوید: تقصیر من نبود

 

برنده بیش از بازنده کار انجام میدهد و در انتها باز هم وقت دارد

بازنده همیشه آنقدر گرفتار است که نمیتواند به کارهای ضروری به پردازد

 

هراس برنده از باختن به آن اندازه نیست که بازنده باطناً از برنده شدن دارد.

 

برنده به بررسی دقیق یک مشکل می پردازد.

بازنده از کنار مشکل گذشته و آن را حل نشده رها میکند.

 

برنده میگوید: بیا برای مشکل راه حلی پیدا کنیم.

بازنده میگوید: هیچ کس راه حلی را نمیداند.

 

برنده می داند به خاطر چه چیزی پیکار میکند و بر سر چه چیزی توافق و سازش نماید.

بازنده آن جا که نباید، سازش میکند، و به خاطر چیزی که ارزش ندارد، مبارزه میکند.


برنده با جبران اشتباهش، تاسف و پشیمانی خود را نشان میدهد.

بازنده می گوید: «متاسفم»، اما در آینده اشتباه خود را تکرار میکند.

 

برنده مورد تحسین واقع شدن را به دوست داشته شدن ترجیح میدهد، هر چند که هر دو حالت را مد نظر دارد.

بازنده دوست داشتنی بودن را، به مورد تحسین واقع شدن ترجیح میدهد، حتی اگر بهای آن خفت و خواری باشد.

 

برنده گوش می دهد.

بازنده فقط منتظر رسیدن نوبت خود، برای حرف زدن است.

 

برنده از میانه روی و نرمش خود احساس قدرت میکند.

بازنده هرگز میانه رو و معتدل نیست گاهی از موضع ضعف، و گاهی همچون ستمگران فرو دست رفتار میکند.


برنده میگوید، باید راه بهتری هم وجود داشته باشد.

بازنده میگوید، تا بوده همین بوده و تا هست همین است.

 

برنده به افراد برتر از خود، احترام میگذارد، و سعی میکند تا از آنان چیزی بیاموزد.

بازنده از افراد برتر از خود، خشم و نفرت داشته و در پی یافتن نقاط ضعف آنان است.

 

برنده گامهای متعادلی بر میدارد.

بازنده دو نوع سرعت دارد، یا خیلی تند و یا خیلی کند.

 

تحمل شنیدنش بیش از این سخت برایم سخت است! برنده می گوید باز هم در این موارد بگو. بازنده می گوید دیگه نمی تونم!

 

(ادامه دارد...)

لینک