Image and video hosting by TinyPic
   آخرین دوشنبه   

همانطور که می دانید، قرارمان به طور پیش فرض برای گرد هم آیی ماهانه، آخرین دوشنبه شب هر ماه است. 25 تیر ماه برای تحویل تکالیف درس دکتر فرهنگی به دانشکده می آییم. آقای عابدی پیشنهاد دارند گرد همایی در همین روز باشد. اگر دوستان مایل باشند دکتر فرهنگی را نیز دعوت کنیم.

لینک