Image and video hosting by TinyPic
   امتحان درس دکتر فرهنگی   

از قرار معلوم* دکتر فرهنگی اعلام کرده اند که پاسخ به سوالات امتحانی را به همراه تکالیف درس ایشان در روز ٢۵/۴/٨٧ به ایشان تحویل دهیم و در تاریخ امتحان هفته آینده فقط در آموزش دانشکده حضور یافته و فرم مربوطه به آموزش را امضا نماییم.

* با تشکر از آقای لطفی به خاطر خبرشان.

لینک