Image and video hosting by TinyPic
       

من الان اینجا در کرمستج (KARMOSTAG) هستم اینجوری نگاه نکنید نزدیک ۴۸ درجه گرم است و خیلی با آبادی فاصله دارد.

زندگی مردم اینجا که اکثرا سنی هسنتد از طریق کمک های خیریه خویشاوندان آنها که در عربستان سعودی زندگی می کنند می گذرد...

لینک