Image and video hosting by TinyPic
   امتحان دکتری مدیریت   

امتحان دکتری مدیریت در حال برگزاری است. آمار زیر شاید برایتان جالب باشد:
تعداد شرکت کننده ها:

گرایشکل (نفر)
سیستم ها و روشها110
تولید و عملیات67
منابع انسانی134
رسانه51
سیاست گذاری104
تحقیق و عملیات45


امتحان آنقدر ساده است که قبول شدنش با سهمیه آزاد ۵ نفری در هر گرایش مشکل باشد!
سوالات نظریه های عمومی مدیریت:
۱- تفاوت نطریه کلاسیک و نظریه سیستمی
۲- مرگ بروکراسی چیست؟ استعاره مرگ سازمان چه معنی دارد؟
۳- اصول اتفاقی و آزادی ذهنی متعلق به کدام رویکرد مدیریتی است؟
۴-  مبانی تشکیل دهنده رویکرد انسان اجتماعی کدامند؟
۵- بروکراسی آرمانی چیست؟
سوالات رفتار سازمانی:
۱- سازمان شبکه ای چیست و چالش های آن کدامند؟
۲- رابطه پول و انگیزش بر حسب احساسات و نیازها تحلیل شود.
۳- تفاوت های اصلی آرای بین شاخه های روابط انسانی کدامند؟
۴- تعارض کارکردی و غیرکارکردی چیست؟
۵- رهیافت گروهی و وظیفه ای رهبری چیست؟ شرح وظایف رهبری کدامند؟
 
سوالات روش تحقیق:
۱- فلسفه علم، شناخت شناسی، روش شناسی و روش تحقیق را تعریف کنید.
۲- نظام آگزیوماتیک و اصول موضوعه چیست؟
۳- تحلیل عاملی چه هدفی دارد؟ کارکرد آن و مراحلش چیست؟
۴- شهرداری تهران می خواهد کتاب فروشی های تخصصی کودک تاسیس کند. پرسشهای اساسی تحقیق در زیر آمده است. هر پرسش از کدام دسته نگرشی، رفتاری و یا ویژگی های قابل مشاهده است؟ چه متغیر هایی برای یافتن پاسخ به آن معرفی می کنید؟ چگونه آن متغیر ها را اندازه گیری می کنید (طیفی، رقمی، لیکرت و ....)؟
(سوالاتش یادم رفته!)
سوالات زبان تخصصی:
الف: چند پاراگراف آمده بود و چند گزینه فارسی معنای آنرا توصیف کرده بودند. گزینه صحیح باید انتخاب می شد.
ب: مانند حالت الف ولی گزینه ها به انگلیسی بود.
ج: ترجمه دو متن یک صفحه ای به فارسی خواسته شده بود.
در کل امتحان زبانش ساده بود و مفاهیم آشنا به کار رفته بود. کلمات تخصصی هم زیاد استفاده کرده بود.
لینک