Image and video hosting by TinyPic
   مدیران یکبار مصرف   

 

وقتی مسئولیت بپذیرید آیا به نیازهای دیگران احترام می گذارید یا خیر؟ آیا مثل سابق که از مدیریت دیگران اشکال می گرفتید اکنون اشکالات خود را می بینید یا خیر؟ وآیا به اشکالاتی که از طرف دیگران بیان می شود و یا انتقاداتی که از شما می شود با روحیه کنونی شما سازگار است ؟ تاچه حد نظرات دیگران را در تصمیم گیریهای خود ارجح می دانید. اگر به این موارد بی اعتنا شده اید به هوش باشید که دارید مدیر یک بار مصرف می شوید.  

 مدیران یک بار مصرف در سازمانها و موسسات مختلف زیاد به چشم می خورند . آنان ویژگیهای خاص خود را دارند که در ذیل به چند مورد آن اشاره می شود:

- با افراد تازه وارد و بویژه همتایان و مسئولان همتراز، خوش برخوردند.

- با کارمندان خود برخورد تند و قانونی دارند و عموما از آنها دوری می کنند.

- اکثرا جواب منفی به پرسنل خود میدهند حتی اگر راهی مثبت وجود داشته باشد به دنبال راهی میگردند که کارمند را دست از پا درازتر از اتاق خود بیرون کنند.

- دستورات او غالبا آمرانه و غیرقابل تخطی است. درواقع نوعی رضایت خاطر بعدازدادن هر دستور در چهره آنان نقش می بندد.

- با تمام تندی و تندخویی که با پرسنل زیردست خود دارد، در مقابل مدیران بالادست رام و اسیرند. درحقیقت بیشتر به بله قربان گویی می پردازند چون نمی خواهند موقعیت خود راازدست بدهند. پذیرش حقیقت برای انسانها سخت و غیرقابل تصور است و به همین علت بیش از پیش چاپلوس خواهند شد. این حالت در مدیرانی که ازنظر فنی نیز کمبوددارند بیشتر بروز می کند.

- معمولا با رئیس بالادست همصدا هستند و سعی دارند که نظر او را به خود معطوف سازند.

- معمولا نظرات پرسنل زیردست را برای رسیدن به هدف به نام خود ثبت می کنند، به همین خاطر کارکنان دیگر نظرات خوب خود را ابراز نخواهندکرد. درواقع آنان با این کارخلاقیت و نوآوری دربین پرسنل خود را ازبین می برند.

- جلسه ای برای نظرخواهی از پرسنل و همفکری تشکیل نمی دهند اگر هم تشکیل دهندکسی حرفی نخواهد زد.

- کاشتن آنتن های ارتباطی و کسب خبر میان پرسنل.

- اشکال گیریهای آنان به حدی است که در نوع افراطی، انگار می خواهند از هر چیزی اشکالی بتراشند و آن را به نوعی اصلاح کنند.

- برای سخت گیری بیشتر، آنان نیاز به یک اشاره از مدیران ارشد خود دارند.

 ( برداشت از ماهنامه تدبیر)                                                                   م- نوروزی

لینک