Image and video hosting by TinyPic
   گیتی نعمتی نژاد فرد   

گیتی سراسر یک صحنه تئاتر است 

و مردان و زنان بازیگر

به روی صحنه می آیند و می روند

هر کس در دوره خود بخش های فراوانی را بازی می کند.

ویلیام شکسپیر - همانطوری که دوست داری - پرده ۲ - صحنه ۷

 

لینک