Image and video hosting by TinyPic
   پایان آغاز شده است!   


دوره فراگیر با همه افت و خیز های آن رو به اتمام است. از همه چیز بوی آخر خط به مشام می رسد. حتی از چای های دانشکده هم می شود فهمید چیزی در حال به پایان رسیدن است. چیزی که قبل از آنکه به آن عادت کنی، رفتنش را میبینی. همیشه همینطور بوده است.
به زودی سلام های گرم به خاطرات کهنه تبدیل می شوند و گرد زمان، همه چیز را، حتی خنده های شاد، حتی برق نگاه های امیدوار و حتی خیال ها و رویا های بزرگ را در خود فرو می پیچد.
آری، نسیم رفتن وزیدن گرفته است.

لینک