Image and video hosting by TinyPic
   گیتی نعمتی نژاد فرد   

از سرکار خانم آزاده امینی که قبول زحمت فرمودند و فایل برنامه ریزی استراتژیک دکتر منوریان را برای دانشجویان ارسال فرمودند متشکرم . 

لینک