Image and video hosting by TinyPic
   زنان مدیر   
... زنان جوان خود را با عرفها، الگو ها و ساختار های مردانه تطبیق داده اند و لذا جنبه مردانه شخصیت آنها بسیار رشد کرده است. این رشد به ضرر جنبه زنانه است و بعد از مدتی زنان دچار تعارض شده و رضایت خاطر و غرور خود را از دست می دهند.
.... محیط های کاری زنان را جدی نمی گیرند و به مرور زمان آنها به موجوداتی تبدیل می شوند که بخشی از شخصیتشان دختر بچه و بخشی مردانه است....

این ها بخشی از تحقیقاتی بود که خانم بوم-هال در کشور سوئد روی خانم ها انجام داده است و ترجمه تحقیقات فوق در کتاب زیر آمده است.
به نظر موضوع بسیار جالبی برای پایان نامه می آید.

لینک