Image and video hosting by TinyPic
   امتحان   

امتحان پایان ترم درس مهارت های عمومی مدیریت جلسه آینده با حضور خانم نجفی برگزار خواهد شد. مواد امتحان همان موارد اعلام شده قبلی است.

تاریخ تحویل نهایی case ها تا پايان آذر ماه مي باشد.

لینک