Image and video hosting by TinyPic
   منبع درسی برای تحلیل محیط   
تحلیل محیط از موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت و البته مدیریت استراتژیک است. خوشبختانه این موضوع به صورت واحد درسی برای ما ارائه می شود و می تواند دیدگاه های اساسی ما نسبت به محیط کسب و کار و پویایی های (dynamics) آن را تغییر دهد.
شیوه تدریس مبتنی بر مقاله و ارائه های دانشجویی، شیوه مفید و جالبی است که استاد انتخاب کرده اند. اما یک نیاز اساسی آن وجود وجه مشترک بین دانشجویان کلاس می باشد. این وجه مشترک می تواند یک کتاب، چند مقاله مرجع و مهم، یک فیلم آموزشی یا .... باشد.
سرکار خانم محدث با درک به موقع این مسئله و با احساس مسئولیت تلاش کردند مراجع مهم در ایران را به کمک اساتید دانشگاه های شریف و علامه شناسایی کنند و با توصیه استاد یکی را به دانشجویان معرفی کنند.
خوشبختانه این موضوع با پیگیری ایشان به نتیجه رسید و حاصل آن انتخاب کتاب ایران آینده در افق چشم انداز (دهکردی و رضایی) شد. بنابر این جا دارد از زحمات ایشان تشکر و قدردانی کنیم.
اگر هر کدام از ما با احساس مسولیت بیشتر در حوزه فعالیتهای دانشجویی مشارکت کنیم و مطابق مباحث کتاب تواناسازی دکتر ایران نژاد سعی کنیم  به جای تضعیف دیگران و انتقاد از فعالیتهای انجام شده، قدمی سازنده برداریم مطمئنا از این  دوره بهره بسیار بیشتری حاصل خواهد شد.

در حال حاضر برخی از دوستان به حد اقل ها راضی شده و فراموش کرده اند که نباید منتظر دانشکده یا یک فرد خاص شد. شاید این یکی از آموزه های مهم مدیریت این باشد که مدیر باید سیستم ساز باشد.
در واقع مدیر منفعل یک کارمند اداری است که امر بر او مشتبه شده است. بنابر همین استدلال دانشجوی مدیریت باید روحیات مدیریتی خود را داشته باشد و بیشتر اثر گذار باشد تا اثر پذیر.


لینک