Image and video hosting by TinyPic
   گیتی نعمتی نژاد فرد   

وقتی باد می وزد گروهی در مقابل آن دیوار می سازند و گروه دیگر آسیاب !

نقل قولی از بزرگان

لینک