Image and video hosting by TinyPic
   نيچه   

آنکه می‌خواهد روزی پريدن آموزد، نخست می‌بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.

گیتی نعمتی نژاد فرد

لینک