Image and video hosting by TinyPic
   حدس بزنید!   

حدس بزنید این عکس چه ارتباطی با اتفاقات 4 هفته آینده دارد!
(یکی از دوستان هم دوره ای قول می دهد به جوابهای صحیح جایزه بدهد)
لینک