Image and video hosting by TinyPic
   فروغ فرخزاد   

همه هستی من آیه تاریکی است

که تورا در خود تکرار کنان

به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد...

نمی دانم چرا هیچوقت تکراری نمی شود.

لینک