Image and video hosting by TinyPic
   حسنک وزیر   

این روزها این جمله از داستان حسنک وزیر مرتب در گوشم زنگ می زند:

.... دنیا هرچه دهد به زشتی بازستاند...

امیدوارم در گوش شما زنگ نزند!

لینک